Στις… συμπληγάδες της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης η εστίαση!

on .

ESTIASH KORONOIOS MASKA

Τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης, αναδεικνύει έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). 

Δεν πρόλαβαν καλά καλά να συνέλθουν από την καταλυτική περίοδο της πανδημίας (τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής της λειτουργίας τους για τουλάχιστον 9 μήνες) και ήρθε η διεθνής ενεργειακή κρίση για να τους δώσει την χαριστική βολή!

Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυξήθηκε σημαντικά, ενώ ο υψηλός πληθωρισμός απομείωσε τα πραγματικά εισοδήματα και κατ’ επέκταση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον τα προβλήματα που είχαν συσσωρεύσει οι επιχειρήσεις εστίασης κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης φαίνεται ότι εντάθηκαν, με κυριότερο εκείνο της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους. Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ που διεξήχθη σε 206 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης, καταδεικνύοντας πως τα δύσκολα για το κλάδο είναι μπροστά, παρά το γεγονός πως η καλή τουριστική περίοδος θα επιτρέψει την αναπλήρωση των απωλειών σε όσες επιχειρήσεις επωφελούνται από τον τουρισμό. 

Όσον αφορά τα υποστηρικτικά μέτρα, τα οποία έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, αυτά αποσκοπούσαν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις «ζωντανές». Ήταν, δηλαδή, σύμφωνα με την ΓΣΕΒΕΕ, μέτρα επιβίωσης που βασίστηκαν στην προσδοκία της δυναμικής ανάκαμψης όταν οι οικονομίες θα επέστρεφαν σε συνθήκες κανονικότητας.

Τα κυριότερα ευρήματα 

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής:

• Περισσότερες από 6 στις 10  επιχειρήσεις έκλεισαν το 2021 με ζημιές.

• Ο αριθμός των πελατών καθώς και οι ποσότητες των παραγγελιών μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 για το 52,9% και το 63,7% των επιχειρήσεων του δείγματος αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

• Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης του δείγματος αυξήθηκε μεσοσταθμικά τους τελευταίους 12 μήνες κατά 41,7%, λόγω της αύξησης των σημαντικότερων από τα επιμέρους κόστη τους (ενέργειας, προμήθειας πρώτων υλών/εμπορευμάτων, καύσιμων, εργασίας, ενοικίου). Ειδικότερα, τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκε μεσοσταθμικά:

- το κόστος ενέργειας κατά 87,2%,

- το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά 37,9%, 

- το κόστος καυσίμων κατά 50,8%,

- το κόστος εργασίας κατά 15%,

- το κόστος ενοικίου κατά 6,8%. 

• Περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες. 

• Μεσοσταθμικά η αύξηση των τιμών πώλησης αγαθών/υπηρεσιών ανήλθε στο 10,7%.

Προβλήματα ρευστότητας 

Περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Συγκεκριμένα περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν έχουν καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, ενώ περισσότερες από 1 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως τα ταμειακά τους διαθέσιμα επαρκούν για λιγότερο από 1 μήνα.

Το αυξημένο κόστος λειτουργίας, η έλλειψη ρευστότητας και η μείωση της ζήτησης φαίνεται ότι έχουν οδηγήσει την συντριπτική πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους. 

Σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος έχουν καθυστερημένες οφειλές προς το Δημόσιο ή σε ιδιώτες.