Πρόγραμμα κατάρτισης για 340 ανέργους «τρέχει» η ΠΕΔ Ηπείρου

on .

YPOLOGISTHS ERGASIA

Πρόγραμμα κατάρτισης για 340 ανέργους «τρέχει» η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας με MIS 6001967 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the jobtraining) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης σε 340 ανέργους τουλάχιστον αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται για την κάλυψη κενών θέσεων που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης ωφελούμενων στην εν λόγω δράση στο πλαίσιο της από 21/4/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα του Α’ κύκλου επιλογής ωφελούμενων εντάχθηκαν στη δράση 315 ωφελούμενοι ως επιτυχόντες. 

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social media marketing

2. Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τουριστικό τομέα με έμφαση στον ορεινό και εναλλακτικό τουρισμό

3. Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

4. Στέλεχος Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

5. Ειδικός διατροφικών προτύπων και εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου 

Προϋποθέσεις 

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει: 

▪ Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, 

▪ Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημέρα υποβολής της αίτησης καθώς και την ημέρα ένταξης στο έργο (1η συμβουλευτική), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, 

▪ Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 

▪ Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης. 

▪ Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 € / ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 5 Ιουλίου και ώρα 23:59:59, ενώ δύναται η παράτασή της με σχετική ανακοίνωση της ΠΕΔ εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων υποψηφίων.