Και περιβαλλοντικά οφέλη από την ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων

on .

BIOLOGIKH KTHNOTROFIA

Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη διαχείριση των νεκρών ζώων τους καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, όπως ενημέρωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις κτηνοτροφικές μονάδες η περισυλλογή των νεκρών ζώων είναι υποχρεωτική και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία δήλωσης θανάτου και διαγραφής τους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) θεσπίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση/μεταποίηση των νεκρών εκτρεφόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πιλοτική φέτος η πληρωμή τέλους

Επιπλέον, το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κυρίως από κρατικά κονδύλια, προκειμένου να συνδράμει τους κτηνοτρόφους στη συμμόρφωσή τους με τη νομοθετική απαίτηση περί ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων. Συμπληρωματικά της κρατικής χρηματοδότησης, ο κτηνοτρόφος συμβάλλει, στην υλοποίηση αυτής της υποχρέωσής του, με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώντων ζώων της κάθε εκμετάλλευσης. Η πληρωμή του τέλους για το 2024 θα είναι πιλοτική.

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται σε κάθε εκμετάλλευση, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

Η καταβολή του τέλους για το έτος 2024 ξεκινά από 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται έως και 30 Ιουνίου. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας.