ΚΕΔΕ: Να διατηρηθούν οι ΔΕΥΑ και να ενισχυθεί η διαδημοτική συνεργασία

on .

DEYAI SHMA 13 3 2019

• Η πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για την ολιστική διαχείριση των υδάτων, παρουσιάστηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η πρόταση, η οποία στηρίζεται σε μελέτη που εκπονήθηκε από κοινή επιστημονική ομάδα ΚΕΔΕ- ΕΔΕΥΑ – ΕΕΤΑΑ σε συστηματική διαβούλευση με τον Γ. Παπαναστασίου Β΄ αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ και τον Γ. Μαρινάκη, πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ, δήμαρχο Ρεθύμνου, θα κατατεθεί άμεσα στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, τη ΡΑΑΕΥ, ενόψει των επικείμενων αλλαγών του θεσμικού πλαισίου για την διαχείριση των υδάτων που προωθεί η κυβέρνηση. 

Τα βασικά σημεία

Η πρόταση της ΚΕΔΕ για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας πολιτικής ύδρευσης και αποχέτευσης περιλαμβάνει τις εξής βασικές επιλογές:

- Συμφωνεί με την ανάγκη διοικητικής μεταρρύθμισης του συστήματος των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ και Δήμων). Ωστόσο εκτιμά ότι αυτή πρέπει να έχει «ολιστικό» χαρακτήρα, δηλαδή να αφορά συνολικά τη δημόσια πολιτική ύδρευσης και αποχέτευσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να οδηγεί στην Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση αυτής της δημόσιας πολιτικής, να τη συνδέει με τη δημόσια πολιτική άρδευσης και να την εντάσσει στην ευρύτερη δημόσια πολιτική διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού.

- Επίσης η ΚΕΔΕ εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση είναι αναγκαίο να στηρίζεται στις αρχές της «εταιρικής σχέσης», της «επικουρικότητας» και της «εγγύτητας στους πολίτες» και ότι πρέπει να διατηρηθούν οι ΔΕΥΑ και οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των Δήμων, διότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους αποτελεί τοπική υπόθεση. Επίσης, εκτιμά ότι οι «οικονομίες κλίμακας» πρέπει να επιδιωχθούν με την αξιοποίηση των θεσμών διαδημοτικής συνεργασίας (κοινές υπηρεσίες, συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας). Κατά συνέπεια, προτείνει να αντιμετωπιστούν οι εγγενείς αδυναμίες των μικρών ΔΕΥΑ και των Δήμων που έχουν δημοτική υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης, με τη νομοθέτηση της διαδημοτικής συνεργασίας στο νομαρχιακό επίπεδο με Κοινή Υπηρεσία και στο περιφερειακό επίπεδο με Διαδημοτική Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔιαδΕΥΑ).

Τριετές Πρόγραμμα…

«Κλειδί» για την επιτυχία της Μεταρρύθμισης η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι είναι ένα τριετές Πρόγραμμα, το οποίο προτείνεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

-Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διάγνωση των αναγκών και αποτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας των φορέων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

-Κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό

- Αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος 

- Ψηφιακή αποτύπωση των δικτύων

- Βελτίωση της εισπραξιμότητας

- Εθνικό Επενδυτικό Πρόγραμμα για το πόσιμο νερό και τα λύματα

-Πρόγραμμα Εφαρμογής της Μεταρρύθμισης