Ναι στις Περιβαλλοντικές μελέτες αλλά να μη ξεχνάμε τον άνθρωπο!

on .

PAMBOTIDA

Άρρηκτα συνδέεται η εκπόνηση από το αρμόδιο υπουργείο Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000 με τον σχεδιασμό έργων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων, καθώς στις προστατευόμενες περιοχές περιλαμβάνονται η Παμβώτιδα και το Μιτσικέλι. 

Αυτό τόνισε χθες σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ηπείρου Γιάννης Τσίγκρος. Αφορμή στάθηκε εκτενές έγγραφο του ΤΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από βάσιμες παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί των ΕΠΜ, οι οποίες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. 

Το Λεκανοπέδιο

Το ΤΕΕ στο έγγραφό του εστιάζει, μεταξύ άλλων, σε τρία βασικά σημεία όσον αφορά στις μελέτες για το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Το ένα είναι το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ηπείρου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο να επισημαίνει πως, αν και στο κείμενο της μελέτης γίνεται αναφορά στο ΠΕΣΔΑ, δεν εξετάζεται ως υπερκείμενος σχεδιασμός, δεν έχει ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης και δεν λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, στα πλαίσια των οποίων προτείνονται οι χωροθετήσεις εγκαταστάσεων περιβαλλοντικών υποδομών. 

Δεύτερο σημείο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και παραγωγής βιοαερίου στις υφιστάμενες κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, το ΤΕΕ παρατηρεί ότι δεν τεκμηριώνεται για ποιον λόγο απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τηρώντας την κείμενη νομοθεσία περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. «Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση, η συντήρηση και η ανακατασκευή των νομίμως υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μετά από γνωμοδότηση της ΜΔΠΠ, ανεξαρτήτως της δυναμικότητάς τους και να επιτρέπονται και οι νέες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εφόσον επιτρέπεται από τη ΖΟΕ Ιωαννίνων και το ΣΧΟΟΑΠ Μπιζανίου», τονίζει στο έγγραφό του.

Τρίτο βασικό σημείο στο οποίο στέκεται το ΤΕΕ είναι το γεγονός ότι στη μελέτη δεν γίνεται αναφορά στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και δεν απεικονίζεται στους σχετικούς χάρτες, σημειώνοντας ότι επίκειται επέκτασή της που εν μέρει εντάσσεται στη Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ενώ δεν αναφέρεται ούτε απεικονίζεται στον χάρτη ο Βιολογικός Καθαρισμός Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η περιοχή όπου αυτός λειτουργεί εντάσσεται σε Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών, γεγονός που είναι προβληματικό, σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο, καθώς δεν επιτρέπεται ως χρήση και επομένως δεν θα επιτραπεί μελλοντικά η επέκτασή του. 

Περί Παμβώτιδας…

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παρατηρήσεις του ΤΕΕ όσο αφορά στη λίμνη Παμβώτιδα, με τον κ. Τσίγκρο να τονίζει πως «είμαστε υπέρ των Περιβαλλοντικών Μελετών αφού με βάση αυτές θα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα, όμως θα επιθυμούσαμε να έχουμε στα χέρια μας ένα προσχέδιό του». 

Μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως δεν οριοθετείται η χερσαία περιοχή σε σχέση με την περιοχή των Καλαμιώνων, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ηπείρου ότι η στάθμη της λίμνης ορίζεται στο ύψος της στάθμης του υπερχειλιστή (469,54 μ), με βάση το οποίο θα πρέπει να υλοποιούνται οι εργασίες καθαρισμού της. 

Παράλληλα, επισημαίνει ότι για πρώτη φορά μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο έργα απαραίτητα για την οικολογική ισορροπία του λιμναίου περιβάλλοντος τονίζοντας πως «η υδραυλική σύνδεση στο ανάχωμα Αμφιθέας, ο έλεγχος της οικολογικής στάθμης της λίμνης Παμβώτιδας, η επαναδημιουργία της λίμνης Λαψίστας, αλλά και η κατάργηση του κρηπιδώματος, αφορούν έργα εξαιρετικής σημασίας για το λιμναίο οικοσύστημα. Θα πρέπει όμως να προταθεί προτεραιοποίησή τους, καθώς και να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες μελέτες ως προς την αναγκαιότητα επικαιροποίησή τους».

Κατά τα άλλα, το ΤΕΕ παρατηρεί σχετικά με τη μελέτη έργων πεδινής υδρονομίας ότι δεν έχει συμπεριληφθεί η κατασκευή και λειτουργία του πρόσφατα κατασκευασμένου αρδευτικού δικτύου, ενώ όσον αφορά στο μέτρο «Εφαρμογή δράσεων περιορισμού ανεξέλεγκτων αντλήσεων και νερού άρδευσης», επισημαίνει ότι ήδη είναι σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία για τις άδειες χρήσης νερού καθώς και τη λειτουργία του μητρώου υδροληψιών, βάσει του οποίου ελέγχεται η άντληση του νερού άρδευσης. Τέλος, υπενθυμίζει ότι ήδη λειτουργεί το «Εθνικό Δίκτυο παρακολούθησης» και γίνεται συστηματικά η ποιοτική παρακολούθηση των φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων της λίμνης.

Για το Πάρκο Βορ. Πίνδου

Ειδικές παρατηρήσεις καταθέτει το Τεχνικό Επιμελητήριο και για την περιοχή Natura που αφορά στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Εδώ εστιάζει ιδιαίτερα στο πλαίσιο για τα «Απάτητα Βουνά», επισημαίνοντας πως δεν είναι σαφές αν αυστηροποιείται το καθεστώς προστασίας και τι εξυπηρετεί η αυστηριοποίηση αυτή.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικών με τη διατήρηση της υλοτομίας με παραδοσιακές πρακτικές στις δασικές περιοχές εντός της ΖΠΦ, ενώ το επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο που ενώνει τοπικές κοινότητες και οικισμούς, θα πρέπει να μπορεί να διαπλατυνθεί, να ασφαλτοστρωθεί και να συντηρηθεί για λόγους οδικής ασφάλειας και να επιτρέπονται τα έργα υποδομής που συνοδεύουν τα έργα οδοποιίας. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά να δοθεί στους δασικούς δρόμους, κυρίως για λόγους πυροπροστασίας.

Επίσης, προτείνει να δοθεί στο σύνολο των οικισμών που βρίσκονται στη ΖΠΦ η δυνατότητα δημιουργίας μικρού εύρους ζώνης ΖΔΟΕ γύρω από τον οικισμό προκειμένου να επιτρέπονται τα απαιτούμενα έργα κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων) και εγκατάσταση παραγωγικών μεταποιητικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας (μονάδες οικοτεχνίας παραγωγής αρωματικών ελαίων, τυροκομία, επεξεργασία και συσκευασία ιπποφαές, κράνα, μικρά εργαστήρια επεξεργασίας ειδών ξυλείας κλπ.) στις εκτός οικισμού περιοχές πέριξ των οικισμών. Τέλος, το Τεχνικό Επιμελητήριο ζητάει σε όλες τις ζώνες που επιτρέπεται η βόσκηση και η εκτατική μορφή (μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι) να επιτρέπονται κτηνοτροφικές υποδομές μη μόνιμου χαρακτήρα.

«Ως ΤΕΕ είμαστε υπέρ της θεσμοθέτησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προεδρικών Διαταγμάτων που θα ακολουθήσουν, όμως θέλουμε να προβλέπεται σε όλα αυτά και η παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων», σημείωσε με έμφαση ο κ. Τσίγκρος.