Και η λίμνη Ζηρού στο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

on .

LIMNH ZHROY

• Στην ανάπτυξη της συνεργασίας των περιοχών Αιτωλίας, Ακαρνανίας, Φθιώτιδας και Ν. Ηπείρου – Αμβρακικού, στοχεύει το Σχέδιο δράσης «Δίκτυο Λιμνών Κεντρικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας», με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ενημερώνει ότι η υπεγράφη η απόφαση ένταξης του σχεδίου στο υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Η στρατηγική του σχεδίου συνεργασίας βασίζεται στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και τεχνητών λιμνών (Ευήνου, Κρεμαστών, Τριχωνίδας και Ζηρού) και των παραλίμνιων περιοχών σε τουριστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Η ανάδειξη των περιοχών αυτών προβλέπεται να οδηγήσει στην  αντιμετώπιση του κοινωνικού και γεωγραφικού αποκλεισμού που παρατηρείται στις περισσότερες από αυτές. 

Το σχέδιο δράσης έχει προϋπολογισμό 260.000 ευρώ και έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί από την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Α.Ε.  ως συντονίστρια και μέλη την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., την Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. και την Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού Α.Ε. Αναπτυξιακός Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.).

Κύριος στόχος του σχεδίου συνεργασίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής και μαθητικής κοινότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στις προαναφερόμενες λίμνες, έχοντας ως αποτέλεσμα την οικολογική υποβάθμισή τους, καθώς και η τουριστική αξιοποίηση αυτών και των παραλίμνιων περιοχών. 

Με την υλοποίηση του σχεδίου ικανοποιείται ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας που αφορά στην προώθηση της δικτύωσης μεταξύ φορέων, περιοχών και επιχειρήσεων αλλά και επιμέρους στόχοι όπως:

- η ανάδειξη των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών

- η άτυπη δικτύωση των συμμετεχόντων 

- η εισαγωγή πρακτικών και ανταλλαγή ιδεών με ήδη αναπτυγμένες λίμνες για την αειφόρο ανάπτυξη των παραλίμνιων περιοχών 

- η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στην εκπαιδευτική κοινότητα

- η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των παραλίμνιων περιοχών.