Χαμηλής επικινδυνότητας οι επιπτώσεις από την ερευνητική γεώτρηση στη Γιουργάνιστα

on .

GEOTRYPANO

• Σειρά επισημάνσεων και προτάσεων κάνει το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ερευνητική Γεώτρηση για ανεύρεση υδρογονανθράκων στη Γιουργάνιστα του Δήμου Ζίτσας. 

Οι προτάσεις αφορούν δευτερεύοντα ζητήματα, όπως η προστασία των επιχωμάτων, η αποκατάσταση της περιοχής μετά τη γεώτρηση κ.α.. Ειδικά για την «επικινδυνότητα» της έρευνας, το ΤΕΕ Ηπείρου, σημειώνει ότι «όλες οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν χαρακτηρίζονται ως χαμηλής επικινδυνότητας, εκτός δύο σεναρίων που αξιολογήθηκαν ως Μέσης Επικινδυνότητας», τα οποία όμως θεωρεί απίθανα. Τα δύο αυτά σενάρια προτείνει να εξεταστούν ειδικότερα, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου.

Το ΤΗ/ΤΕΕ επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη, η οποία αν και αναφέρεται στη ΜΠΕ, δεν επισυνάπτεται και δεν έχει συμπεριληφθεί στα αναρτημένα συνημμένα έγγραφα. 

«Η άρτια Περιβαλλοντική Παρακολούθηση του έργου είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι η επίδρασή του εμπίπτει εντός των προβλεπόμενων και αποδεκτών ορίων και για να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης σε περίπτωση που λάβει χώρα κάποια μη αποδεκτή επίπτωση», υπογραμμίζει το ΤΗ/ΤΕΕ σε άλλο σημείο των παρατηρήσεών του ότι τα σενάρια αυτά θα πρέπει να εξεταστούν ειδικότερα. 

Στις προτάσεις του, ακόμη περιλαμβάνει την εκπόνηση Σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας και τέλος υπογραμμίζει ότι είναι «αυτονόητο ότι οι όροι, που επιβάλλονται από τη νομοθεσία για τους εργασιακούς χώρους και την ασφάλεια των εργαζομένων, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Επίσης οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να διεξαχθούν με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις». 

Καταλήγοντας, το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου στο έγγραφο που έχει αποσταλεί προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ζητά να ληφθούν υπόψη τα σχόλια/επισημάνσεις για τη ΜΠΕ (που αφορά μόνο την ερευνητική γεώτρηση, καθώς και όσα ανάλογα έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης κατά την υιοθέτηση μέτρων και όρων στην ΑΕΠΟ του συγκεκριμένου έργου, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή, καθώς και τον απαραίτητο έλεγχο κατά την ενδεχόμενη υλοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης.