Από την αρχή ο διαγωνισμός για τη λειτουργία των ΣΜΑ!

on .

APORRIMMATA SMA

• Νέα καθυστέρηση στη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σηματοδοτεί η ακύρωση διακήρυξης με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης -και μετά από τον έλεγχο νομιμότητας που έγινε- η ακύρωση γίνεται «ενόψει των αρχών της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων και της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»!
Η απόφαση αφήνει εκτιθέμενη την πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ που ενέκρινε τη διακήρυξη, ενώ δικαιώνει σε ορισμένα από τα επιχειρήματα του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων που δημόσια με υπόμνημά του είχε επισημάνει συγκεκριμένα σημεία που δεν βοηθούσαν στην επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού ανταγωνισμού, καθώς έθετε δεσμευτικούς όρους που απέκλειε ενδιαφερόμενους.
Στην αιτιολογία της απόφασης ακύρωσης -μεταξύ άλλων- αναφέρεται ότι η απαίτηση «ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών να ανέρχεται σε ύψος ίσο ή ανώτερο από το 200% του ετήσιου προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας (2.874.159,43€) θεωρείται υπερβολικά αυστηρή, δυσανάλογη και παραβιάζουσα την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων διαγωνιζομένων καθώς και του υγιούς και βιώσιμου ανταγωνισμού».
Στη συνέχεια προσθέτει ότι «ο όρος απόδειξης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας με απαιτούμενο κύκλο εργασιών σε ύψος που ισούται ή και υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της υπό εξέταση προς ανάθεση σύμβασης κρίνεται υπερβολικός και δυσανάλογος, αφού δε δύναται να θεωρηθεί ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση του ανταγωνισμού, αλλά αντιθέτως η κατά αυτόν τον τρόπο προσπάθεια ενδεχομένως από τον αναθέτοντα φορέα της διασφάλισης της ποιότητας των υπό ανάθεση υπηρεσιών που αποτελούν και το σκοπό της προκείμενης σύμβασης αποκλείει επιχειρήσεις, που δύνανται και είναι ικανές να ανταποκριθούν στο αντικείμενο της εν λόγω συμβάσεως».
Η απόφαση μνημονεύει, αλλά απορρίπτει την αιτιολογία του ΦΟΔΣΑ σε απαντητικό του έγγραφο ότι η εν λόγω σύμβαση αποτελεί ένα «σύνθετο έργο που απαιτεί σημαντική, τεχνική, λειτουργική και οικονομική επάρκεια, απαιτεί προμήθεια επιπλέον αναγκαίου κινητού εξοπλισμού και κυρίως απαιτεί συντονισμό ενεργειών και δράσεων σχεδόν σε όλη την έκταση της Ηπείρου» και ότι καθώς ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να διαχειριστεί για 12 μήνες (και με προαίρεση για 6 μήνες) το σύνολο των εγκαταστάσεων ΣΜΑ προϋπολογισμού 12,5 εκατ. € κρίθηκε αναγκαίο, ταυτόχρονα με την τεχνική εμπειρία σε παρόμοιας φύσης υπηρεσίες, να πληροί και τα αντίστοιχα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας».
Η μη αποδοχή αυτής της αιτιολογίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έγινε καθώς όπως αναφέρει «οι ως άνω αναφερόμενοι λόγοι δεν αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση του άρθρου 341, όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016».
Αντίθετα στην απόφαση της Αποκεντρωμένης κρίνονται εύλογη η απαίτηση για απόδειξη της οικονομικής επάρκειας του αναδόχου, την εμπειρία σε παροχή συναφών υπηρεσιών, της τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων ίσης ή ανώτερης αξίας με την υπό ανάθεση σύμβαση. Ωστόσο η ακύρωση αφορά την διακήρυξη στο σύνολό της.