15 προσλήψεις στις δομές Μεταναστών σε Κατσικά, Δολιανά και Φιλιππιάδα

on .

prosfyges
• Αναρτήθηκε στο www.migration.gov.gr και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ) η προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη. 
Για τις δομές της Ηπείρου προκηρύχθηκαν 15 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Κατσικά: 3 θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, μια θέση ΤΕ Πληροφορικής και μια θέση Γενικών Καθηκόντων.
Δολιανά: 3 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, μια θέση ΤΕ Πληροφορικής και μια θέση Γενικών Καθηκόντων.
Φιλιππιάδα: 3 θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, μία θέση ΤΕ Πληροφορικής, μία θέση ΔΕ Γενικών Καθηκόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, που θα βρουν στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login και να την υποβάλουν στην ίδια εφαρμογή, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59.
Για τις θέσεις που αφορούν τα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας, προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη εντοπιότητας των υποψηφίων, σε επίπεδο Δήμου.
 
Web Baner Antigoni