Πρωτοβουλίες για έξυπνη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

on .

kadoi
• Στο Μέτσοβο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Ενδιάμεσης Συνάντησης εργασίας του Διασυνοριακού Έργου με τίτλο: «Κοινές Πρωτοβουλίες για Έξυπνη και Βιώσιμη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» και με ακρωνύμιο “INTERNET OF BINS” το οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας [Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014-2020.
Κύριοι ομιλητές της συνάντησης ήταν, ο Δήμαρχος Μετσόβου Κων. Τζαφέας, ο Εκπρόσωπος της iNNOS Innovation Consulting P.C. και Εξωτερικός σύμβουλος του Δήμου Μετσόβου Κων. Τολίδης και η Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Κέντρου Ανάπτυξης και Συνεργασίας, κυρία  Matilda Naco. 
Ο Δήμαρχος Κ. Τζαφέας αναφέρθηκε στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από το Δήμο στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες είναι:
-Η εγκατάσταση έξυπνου τηλεμετρικού εξοπλισμού απομακρυσμένης παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της στάθμης των σκουπιδιών στους κάδους του Δήμου και η δημιουργία του συστήματος παρακολούθησης BiMS-Bins: http://bims.internetofbins-project.eu.
 - Η δημιουργία Θεματικής βάσης δεδομένων μεθοδολογιών, τεχνολογιών, εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την αποτελεσματική / έξυπνη διαχείριση αποβλήτων: http://kb.internetofbins-project.eu/ 
- Η δημιουργία ενός διασυνοριακού “Smart ICT hub” την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων: http://network.internetofbins-project.eu/ 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι από τους εταίρους του έργου είτε δια ζώσης είτε και διαδικτυακά μέσω Skype, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους
Σημειώνεται πως ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε € 653.366,98 και ο στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ικανότητας πολύ-επίπεδης διαχείρισης στερεών-δημοτικών αποβλήτων μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων/μοντέλων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο αναφοράς.
Web Baner Antigoni