Ο ρόλος των σχολείων στην ανακύκλωση…

on .

 Τα σχολεία ανοίγουν στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με την οριστικοποίηση του νέου νόμου της ανακύκλωσης 4819/2021 (άρθρο 27), προβλέπεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να διαθέτει κάδους ή περιέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος, για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων των ακόλουθων ρευμάτων: α) έντυπου χαρτιού β) αποβλήτων συσκευασιών (πλαστικό - μέταλλο - γυαλί) γ) αποβλήτων τροφίμων (υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από τον οικείο Δήμο)  δ) φορητών ηλεκτρικών στηλών, με σκοπό την ανακύκλωση. 

Αρμόδιοι για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων και περιεκτών στις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα οικεία Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, με την εξαίρεση της περίπτωση γ’ (απόβλητα τροφών) για την οποία είναι αρμόδιοι οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ενώ για τις αντίστοιχες ιδιωτικές σχολικές μονάδες, οι ιδιοκτήτες αυτών. Για τη συλλογή των αποβλήτων αυτών αρμόδιοι είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και τα οικεία Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναφερόμενου νόμου.

Σύμφωνα με το νόμο 4819/2021 για την ανακύκλωση, οι Δήμοι, όπως και όλοι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων (συσκευασίας και άλλων αποβλήτων) σε διακριτά ρεύματα  εντός των κτιρίων τους ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας των. Η ευρωπαϊκή Οδηγία αναφέρει ρητά, χωριστά ρεύματα για χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και βιοαπόβλητα, ηλεκτρικές στήλες, λαμπτήρες, κλωστοϋφαντουργικά, στρώματα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φάρμακα, χρώματα και αλλά υλικά. Για τη χωριστή συλλογή των υλικών αυτών, θα χρησιμοποιούνται κάδοι ή μέσα συλλογής διαφορετικού χρώματος.

Οι προδιαγραφές των χρωμάτων και των συμβόλων για κάθε υλικό καθορίστηκε με τον αναφερόμενο νόμο.  Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020 - 2030, η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία, προϋποθέτει τη θέσπιση φιλόδοξων αλλά και ρεαλιστικών στόχων για τη διαχείριση αποβλήτων και ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάκτηση και την ανακύκλωση υλικών και επειδή τα σχολεία όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελούν τα σημεία ευαισθητοποίησης και αποτελούν τον χώρο όπου εκπαιδεύεται / διαμορφώνεται, ένας νέος μικρός πολίτης,  πρέπει σε αυτά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σε συνδυασμό με το νόμο 4819/2021 να πετύχουν οι στόχοι, που θα αλλάζουν το μελλοντικό τοπίο της διαχείρισης των αποβλήτων και της ανακύκλωσης. Καλό θα είναι  επίσης να αποφασιστεί, ώστε οι Σχολικές Επιτροπές να λάβουν μέρος στην ανακύκλωση και να μπορούν να συνάπτουν συμβόλαια συνεργασίας, με επιχειρήσεις του χώρου της ανακύκλωσης.          

Μέσω της σχολικής επιτροπής θα μπορούν να πωλούνται τα υλικά  ανακύκλωσης, όπως το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί, το μέταλλο, οι  ηλεκτρικές στήλες, ακόμη και μικρό συσκευές, που θα συγκεντρώνουν οι μαθητές και θα υπάρχουν έσοδα για τα σχολεία. Αυτό θα αποτελούσε ένα επιπλέον κίνητρο για τους μαθητές και τους γονείς τους, όπου  εκτός από το κίνητρο της σωτηρίας του πλανήτη θα βοηθήσει  και στην εξοικονόμηση πόρων. Η ανακύκλωση δεν κάνει μόνο καλό στο περιβάλλον, κάνει περισσότερα καλά γιατί είναι χρήμα. Τα απορριπτόμενα  υλικά συσκευασίας συνεχίζουν να έχουν αξία, ακόμα κι όταν εμείς τα πετάμε.                          

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ειδικευμένος σε έργα υδραυλικής υποδομής και εγγείων βελτιώσεων.