Αυξάνει το όριο για τις απευθείας αναθέσεις

on .

DROMOS ERGA PINAKIDES

• Στις 30.000 από τις 20.000 ευρώ αυξάνεται το χρηματικό όριο για τις απευθείας αναθέσεις, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις που κατατέθηκε στη Βουλή.
Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται πλέον όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ, ενώ για τις συμβάσεις δημοσίων έργων οι απευθείας αναθέσεις μπορούν να φτάνουν και τα 60.000 ευρώ από 20.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Στα έργα αυτά μάλιστα συμπεριλαμβάνονται έργα τεχνολογίας, πληροφορικής και ψηφιοποίησης.
Όπως προβλέπεται, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace). Η ανάθεση των συμβάσεων μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Αγοράς διενεργείται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ενώ οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στα συστήματα αυτά εφόσον η αξία των συμβάσεων που ανατίθενται απευθείας μέσω αυτών δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ, ανά είδος αγαθού ή υπηρεσίας.
Το ποσό των απευθείας αναθέσεων μάλιστα μπορεί να φτάσει και τα 100.000 ευρώ με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών.
Βάσει των νέων ρυθμίσεων, μειώνεται σε 30.000 ευρώ από 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, η εκτιμώμενη αξία δημοσίων συµβάσεων, για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική, από τις αναθέτουσες αρχές, η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), µε τις οριζόμενες εξαιρέσεις.
Επιπλέον αυξάνεται σε άνω των 2.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, το ύψος της εκτιμώμενης αξίας συµβάσεων για τις οποίες συλλέγονται, γίνεται επεξεργασία και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Παράλληλα με το σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες μηχανικούς να ασκούν επίβλεψη σε δημόσια έργα.