Αιτήσεις για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στο Δήμο Ιωαννιτών

on .

 

aigialos

Το ενδιαφέρον τους στο Δήμο Ιωαννιτών καλούνται να εκδηλώσουν μέχρι τις 22 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα, δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του αιγιαλού στην παραλίμνια περιοχή και ενδιαφέρονται για απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για χρήσεις που εξυπηρετούν την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν:
α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες)
β) άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση
γ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει
δ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο.
ε) Κατ΄ εξαίρεση και αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού για το έτος 2019 μπορούν να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οι αιτούντες θα βεβαιώνουν τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου καθώς και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραχώρησης.
στ) Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (π.χ. καταστατικό).
η) Προσδιορισμό του προς παραχώρηση χώρου ο οποίος θα πρέπει με επιμέλεια του αιτούντα να αποτυπώνεται με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ, ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, όπου αυτός υφίσταται. Στο επισυναπτόμενο διάγραμμα που θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης παραχώρησης θα πρέπει να βεβαιώνεται με σφραγίδα μηχανικού ότι ο προς παραχώρηση χώρος βρίσκεται στην προβολή των ορίων της όμορης επιχείρησης.
Μεταξύ των απαιτουμένων δικαιολογητικών, που πρέπει να προσκομισθούν από τον μισθωτή εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία περιλαμβάνεται και η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ. σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και του ν. 3028/2002. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύμφωνη γνώμη είναι να έχουν τηρηθεί οι όροι της αρχικής έγκρισης.
Οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, έως 15/07/2020.
Από 16/07/2020 έως και 31/08/2020 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.
***
•Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου τηλ. 26513 61375