Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ηπείρου επενδύουν στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»

on .

HLEKTRONIKO EPIXEIREIN EMPORIO

• Ξεκίνησε χθες η κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων για την δράση του ΕΣΠΑ «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου», το οποίο ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της περιοχής μας για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους, ώστε να αναπτύξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις, ψηφιακή προβολή – διαφήμιση κ.α.
Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα διαρκέσει έως 9 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρα 15:00).
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) ΙΙ».
Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Τι χρηματοδοτείται
Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:
- Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
- Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
- Προβολή, προώθηση, δικτύωση
- Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ και στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις, έως το 150% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης στις περιπτώσεις που είτε προκύπτει ισοβαθμία των τελευταίων στην κατάταξη σχεδίων, είτε υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.