Η Μητρόπολη Ιωαννίνων ίδρυσε και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης!

on .

SEMINARIO DIA BIOY MATHSH

Μια καλή πρωτοβουλία, συμβάλλοντας και στοχεύοντας στην προώθηση εκπαιδευτικών και μορφωτικών σκοπών, έλαβε η Μητρόπολη Ιωαννίνων, ιδρύοντας Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Μερικοί από τους βασικούς σκοπούς της εκπαιδευτικής αυτής μονάδας είναι:  Η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαί-

δευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει προγραμμάτων δια βίου μάθησης προς τους/τις φοιτητές/τριες και αποφοίτους των Α.Ε.Ι., αλλά και τον γενικό πληθυσμό. 

Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων με βάση τη διδακτική στόχων και την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στη λειτουργία προγραμμάτων με τη μορφή χειμερινών και θερινών σχολείων και στη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, σε θέματα, που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέντρου. 

Με ίδιους πόρους…

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. της Μητροπόλεως Ιωαννίνων διοικείται από συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία, και αποτελείται από τον Μητροπολίτη ως Πρόεδρο, τον Πρωτοσύγκελλο και τρία μέλη, που ορίζονται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του συμβουλίου αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους επιστημονικούς κλάδους εκκλησιαστικού περιεχομένου και κλάδους σχετικούς με τα προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Tο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, με έσοδα από την οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων, από τη διοργάνωση σεμιναρίων, από ευρωπαϊκά προγράμματα, από δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες, από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κ.λπ. 

Για ενήλικες

Στα ζητήματα της εκπαίδευσης όλο το ενδιαφέρον οφείλει να εστιάζεται στην ποιότητα των σπουδών, που πέρα από την εξειδικευμένη μόρφωση, θα βοηθούν και στην καλλιέργεια χαρακτήρων.

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, απευθύνονται στον ενήλικο πληθυσμό, με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.). 

Συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιμόρφωση των ενδιαφερομένων και στη βελτίωση και στην αύξηση μέσα από αυτή της αποδοτικότητάς τους και τους δίνουν δυνατότητες για να βρουν εργασία ή να αυξήσουν τις αποδοχές τους.