Τι αλλάζει στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών από εξωτερικό

on .

AMFITHEATRO FOITHTRIA

• Αλλάζει η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το εξωτερικό με τον νέο Νόμο Πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας, ενώ όπως είναι γνωστό, η διαδικασία αυτοματοποιείται και δεν θα περνάει πλέον μέσα από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Έτσι προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου που θα περιλαμβάνει τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ του εξωτερικού, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Αυτό θα καταστήσει την αναγνώριση πτυχίων των υποψηφίων αυτόματη, καθώς όποιος απόφοιτος ζητήσει να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ελλάδα σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, θα ελέγχεται άμεσα. Η νέα διαδικασία που προβλέπεται όμως έχει διάφορα στάδια και εισάγει νέες μεθόδους λειτουργίας του Οργανισμού σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας του.

Συγκεκριμένα ιδρύεται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, στο οποίο και θα τηρείται κατάλογος αξιολογητών κατά επιστημονικό κλάδο. Για να γραφτεί κάποιος στο Μητρώο αυτό θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου πτυχίου από το εξωτερικό που να καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο, επιστημονική εξειδίκευση στον επιστημονικό κλάδο της θέσης (που αποδεικνύεται με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών) και άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.

Για την εγγραφή στο Μητρώο βέβαια θα προηγείται δημόσια πρόσκληση από την πλευρά του ΔΟΑΤΑΠ η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Η επιλογή των αξιολογητών αυτών, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Οργανισμού, θα γίνεται με βάση τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του προέδρου του.