Η Επιτροπή Περιβάλλοντος καλείται να γνωμοδοτήσει για το Υ/Ε Αυλακίου

on .

PERIFEREIA

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου περνάει «η σκυτάλη» για το Υδροηλεκτρικό Έργο Αυλακίου, που έχει ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες της Άρτας και της Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα την Παρασκευή (ώρα 11.00 π.μ.) θα συζητηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που προτίθεται να κατασκευάσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνεται επίσης και η μελέτη ενός ακόμη μικρού όμως υδροηλεκτρικού έργου στη Μικροσπηλιά της Δ..Ε. Αγνάντων.
Οι άλλες μελέτες για τις οποίες καλείται να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή αφορούν τις εξής περιπτώσεις:
- Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΔΕΜΕΝΟ» της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Δ. Ζηρού.
- Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΖΟΥΜΑΡΙ» της Τ.Κ. Γοργόμυλου.
- Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 9.000 σε 32.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δήμου Ζίτσας.
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.800 σε 22.780 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μίσδρας» Αναδασμού Τ.Κ. Κατσικάς.
- «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου.