Ναι στο υδατοδρόμιο, όχι σε φωτοβολταϊκό-γίγας!

on .

YDATODROMIO

• Τρεις μεγάλες επενδύσεις απασχόλησαν χθες την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Οι δύο έχουν σημείο αναφοράς την παραλίμνια περιοχή Ιωαννίνων και η τρίτη την περιοχή Βλαχέρνας της Άρτας. Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τους Περιβαλλοντικούς όρους των δύο πρώτων και αρνητικά για την τρίτη.
Η πρώτη αφορά τη δημιουργία υδατοδρομίου στη λίμνη Παμβώτιδα, για το οποίο έχει επιλεγεί ο χώρος του Περάματος, όπου υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν χερσαίες για την εξυπηρέτηση επιβατών και αποσκευών, πλωτές για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσλίμνωση, απολίμνωση και υδατοδρόμηση των υδροπλάνων.
Η δεύτερη ΜΠΕ για την οποία η Επιτροπή Γνωμοδότησε αφορούσε την κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων δυναμικότητας 300 κλινών στην περιοχή του «Βοτανικού».
Το μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον προκαλεί η αρνητική γνωμοδότηση για ένα ακόμη φωτοβολταϊκό- γίγα, ισχύος 49,99 MW τη φορά αυτή σε περιοχή της Τ.Κ. Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων. Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής Βασίλης Γοργόλης, τόνισε ότι η πολιτική ως προς την εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών δεν αλλάζει, εκφράζοντας προβληματισμό τόσο για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων επενδύσεων, όσο και για τη δέσμευση μεγάλων εκτάσεων που περιορίζουν τις χρήσεις γης. Σε κυρίαρχο όμως ζήτημα αναγάγεται η ανεπάρκεια του συστήματος μεταφοράς της ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για το λόγο αυτό τίθεται ως όρος οι επενδύσεις για φωτοβολταϊκά να συνοδεύονται και από κατασκευές δικτύων μέσης τάσης που να μεταφέρουν το παραγόμενο ρεύμα.
Άλλες αποφάσεις
Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά και για τις ΜΠΕ των έργων:
- «Υδρομάστευση πηγής «ΚΡΑΝΙΕΣ», στη θέση «ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ» της Τ.Κ. Θεοδώριανων του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας.
- Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Οικ. 37690/27-07-2016 (ΑΔΑ:Ω8Ρ24653Π8-18Λ) ΑΕΠΟ, υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών υποστηρικτικών υποδομών, ως προς i) την επέκταση χερσαίας έκτασης και κτιριακών εγκαταστάσεων του ιχθυογεννητικού σταθμού και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ii)την αύξηση της παραγόμενης βιομάζας του ιχθυογεννητικού σταθμού, iii) την αλλαγή χρήσης μέρους υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, εκσυγχρονισμό και αναδιάταξη τους εντός της χερσαίας έκτασης και iv) την κατασκευή συνοδών υποδομών εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Λωρίδα Σαγιάδας- Ακρωτήρι Παγανιά», Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».
- «Επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 15 στρ., δυναμικότητας 400 τόνων/έτος, στη θέση Ακρωτήριο Νενούδα, Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, σε 20 στρ., χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και αναδιατύπωση των συνοδών χερσαίων υποδομών υποστήριξης της μονάδας».
- «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 37.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ρόγγια- Καϊζες» της Τ.Κ. Κεραμάτων, του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου».
- «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας , δυναμικότητάς 7.200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στον αναδασμό Τ.Κ. Κουτσελιού, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.