Δεν πρόκειται να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για τους ΣΜΑ

on .

SMA

• Το μέγεθος και τη σημασία του έργου της λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης επικαλείται ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, προκειμένου να δικαιολογήσει τα υπερβολικά κριτήρια που έχει θέσει στον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου, την ακύρωση του οποίου ζήτησε θυγατρική εταιρία της Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. καταγγέλλοντάς τον ως «φωτογραφικό».
Υπενθυμίζεται ότι η «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΙΚΕ» σε υπόμνημά της έκανε λόγο για «αδιανόητους, μη νόμιμους και καταχρηστικούς όρους» στη διακήρυξη του διαγωνισμού για τους ΣΜΑ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει φορέας που να καλύπτει τα κριτήρια επαγγελματικής δραστηριότητας, χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Έφερε δε ως παράδειγμα, όρο σύμφωνα με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι του έργου θα πρέπει να έχουν εκτελέσει υπηρεσίες λειτουργίας ΣΜΑ για τουλάχιστον έναν χρόνο, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται εκπαίδευση του προσωπικού από τον ανάδοχο του εξοπλισμού κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης.

Ο ΦΟΔΣΑ Ηπείρου
Στην απάντησή του, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρός του και Δήμαρχος Ζηρού Νικόλαος Καλαντζής, ο ΦΟΔΣΑ Ηπείρου απορρίπτει ουσιαστικά το αίτημα της εταιρίας για ακύρωση του τρέχοντος διαγωνισμού και επαναδιακήρυξή του. Για να δικαιολογήσει τους υπερβολικούς όρους που τίθενται για την λειτουργία των ΣΜΑ τονίζει πως «η εν λόγω ανάθεση της υπηρεσίας αντιμετωπίζεται ως ένα αρκετά σύνθετο έργο που όχι μόνο ξεφεύγει από τα στενά όρια των υπηρεσιών μεταφοράς (απορριμμάτων) αλλά απαιτεί σημαντική τεχνική, λειτουργική και οικονομική επάρκεια, απαιτεί προμήθεια επιπλέον αναγκαίου κινητού εξοπλισμού και κυρίως απαιτεί συντονισμό ενεργειών και δράσεων σχεδόν σε όλη την έκταση της Ηπείρου. Τα ανωτέρω αποτελούν τα πλέον απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί ορθολογικά και οικονομικά η συγκέντρωση, συμπίεση, φόρτωση και τελικά η μεταφορά των απορριμμάτων προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) καθώς και του υπολείμματος από τη ΜΕΑ προς τους λειτουργούντες Χώρους Υγειονομικής Ταφής». Ειδικότερα, ο Φορέας διαβεβαιώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την σύνταξη και έγκριση των τευχών του διαγωνισμού, η οποία υπήρξε προϊόν πολύωρων συζητήσεων στο Δ.Σ. του και έλαβαν από αυτό το «πράσινο φως» με ευρεία πλειοψηφία. Με άλλα λόγια, όπως ισχυρίζεται, ο διαγωνισμός υπήρξε προϊόν απόφασης που ελήφθη από ένα συλλογικό όργανο και όχι από τον Πρόεδρό του!
Επίσης, σημειώνει ότι επταμελής ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε, εισηγήθηκε την αλλαγή του τρόπου δημοπράτησης με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τον καθορισμό της ζητούμενης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, της αλλαγής του χρόνου διάρκειας της σύμβασης σε 12 μήνες κλπ..

Περί εμπειρίας...
Αναφορικά με τη ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την οποία έχει τεθεί όρος στον διαγωνισμό ο υποψήφιος λειτουργός των ΣΜΑ να έχει ως ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία την λειτουργία ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για τουλάχιστον ένα έτος, ο ΦΟΔΣΑ Ηπείρου υποστηρίζει ότι είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα στην περιοχή μας οκτώ ΣΜΑ σε πλήρη ανάπτυξη, οι οποίοι διαθέτουν νέο και ακριβό εξοπλισμό, άρα πρέπει να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Καταλήγει, δε, στην απάντησή του αφήνοντας αιχμές για τη θυγατρική της Αστικό ΚΤΕΛ. Όπως τονίζει, ως δημόσιος φορέας όπως όφειλε, εφάρμοσε όλες τις νόμιμες, δεοντολογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, για τις οποίες εγκαλείται από έναν επιχειρηματικό όμιλο επειδή δεν προσάρμοσε τη διακήρυξη του έργου στα μέτρα του.