Ένα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

on .

PANEPISTHMIO IOANNINON

• Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, 25 μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικά έως 26 Ιουνίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
*Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26820 50550, 26820 50621, Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας, Ψαθάκι, 481 00 Πρέβεζα) και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://accfin.teiep.gr/master).