ΑΡΤΑ: Δημοπρατείται η Κατασκευή Τμημάτων του Δικτύου Ομβρίων

on .

AGOGOI

• Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Άρτας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Τμημάτων του Δικτύου Ομβρίων Δήμου Αρταίων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.046.000,00 ευρώ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4/3/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών η 10/3/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.
Το προτεινόμενο έργο αφορά τον οικισμό των νέων εργατικών κατοικιών και δύο τμημάτων του αστικού ιστού της κάτω πόλης της Άρτας. Στον οικισμό των νέων εργατικών κατοικιών, προβλέπεται η κατασκευή δικτύου oμβρίων, φρεατίων επίσκεψης και φρεατίων υδροσυλλογής. Στην περιοχή της κάτω πόλης θα εκτελεστούν έργα σε τμήμα της οδού Μητροπολίτου Πορφυρίου και σε τμήμα της Παραλλήλου της Περιφερειακής οδού.