Αναγκαία η διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων!

on .

Κατά τη λειτουργία των μονάδων υγείας παράγονται ιατρικά απόβλητα τα οποία φέρουν υψηλό μολυσματικό φορτίο και χρειάζονται ασφαλή διαχείριση.

Όλοι γνωρίζουμε, ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιου είδους αποβλήτων αποτελεί κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για το περιβάλλον. Το ερώτημα μου είναι, πού καταλήγουν τα καθημερινά τεστ κορωνοϊού; Και γενικά, πού καταλήγουν τα ιατρικά απόβλητα των υγειονομικών μονάδων, ιατρείων, φαρμακείων,

κτηνιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων κ.λπ.;
Στους πράσινους και μπλε κάδους που υπάρχουν σήμερα σε κοινόχρηστους χώρους για να πετούν οι πολίτες τα σύμμικτα ή τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, ή καταλήγουν σε ειδικό σύστημα συλλογής ιατρικών αποβλήτων, δημοτικό ή Ιδιωτικό; Το ερώτημά μου αυτό απορρέει από αναφορές, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τεστ κορωνοϊού και ιατρικά απόβλητα από δραστηριότητες υγειονομικών μονάδων, καταλήγουν στους αναφερόμενους κοινούς κάδους των πόλεων.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβάλλοντος, έχουν δώσει σαφείς οδηγίες και έχουν θεσπιστεί ανάλογες νομοθεσίες από τα κράτη, που καθορίζουν την ορθή συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων τα οποία προκύπτουν από τις υγειονομικές μονάδες.
Ο πρόσφατος νόμος 4819/23-07-2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των Αποβλήτων…» στο άρθρο 43 «Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων» αναφέρει ότι οι υγειονομικές μονάδες που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και μεταφοράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης. Η οργάνωση και η ανάπτυξη ενός ειδικού συστήματος συλλογής των αστικών ιατρικών αποβλήτων στην πόλη μας από τον Δήμο μας, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος που ανέφερα, είναι αναγκαία.
Ουσιαστικά πρόκειται για την ανάπτυξη ενός ρεύματος συλλογής απορριμμάτων των ονομαζόμενων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων χαρακτηριζόμενων ως «Επικίνδυνα Απόβλητα». Σύμφωνα με τη νομοθεσία μας, οι Δήμοι μπορούν να συστήνουν Δημοτικά Συστήματα Συλλογής και Μεταφοράς Ε.Α.Υ.Μ. προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και των δημοτών.
Πιστεύω πως για τη συλλογή των αστικού τύπου αποβλήτων υγειονομικών μονάδων που είναι αναγκαία, πρέπει να γίνει η προσπάθεια από τον Δήμο μας σε συνεργασία με τους Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Φαρμακευτικό, Κτηνιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, για την τοποθέτηση ειδικών κάδων σε οδούς όπου δραστηριοποιούνται αρκετές υγειονομικές μονάδες της πόλης μας, καθώς και σε κεντρικά σημεία. Ανάλογη προσπάθεια ξεκίνησε το 2018 στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, αλλά νομίζω δεν ολοκληρώθηκε.
Απ’ ότι γνωρίζω, οι κάδοι αυτοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ειδικών προδιαγραφών, ώστε να είναι δύσκολη η προσέγγιση του περιεχομένου τους από τρίτους και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι κάδοι θα συλλέγονται από τον Δήμο μας και τα απόβλητα θα διατίθενται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη διαδικασία. Από την πλευρά τους, οι ανάλογοι εμπλεκόμενοι σύλλογοι, θα αναλάβουν να ενημερώσουν τα μέλη τους για το σύστημα που θα οργανωθεί, για τη συλλογή των ιατρικών αποβλήτων τους και για το πώς θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θα ξεκινήσει από τον Δήμο μας και θα αποτελεί παράδειγμα για να επεκταθεί σε όλο το νομό και την Περιφέρειά μας.
Η οργάνωση ενός ειδικού συστήματος συλλογής των αστικών ιατρικών αποβλήτων (τεστ κορωνοϊού, ιατρικών αποβλήτων Υ.Μ.) που δημιουργεί κινδύνους για την δημόσια υγεία, για τους εργαζόμενους στην περισυλλογή των απορριμμάτων, όσο και για το προσωπικό διαχείρισης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού στη ΒΙΠΕ και εκείνους στη Μονάδα Επεξεργασίας Α.Σ.Α. στην Τύρια και τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού είναι απαραίτητη.
Με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, η λήψη νέων μέτρων είναι αναγκαία, ώστε να διαχειρίζονται σωστά τα απόβλητά τους οι υγειονομικές μονάδες στην πόλη μας, όπως η νέα πανδημία (covid-19), που αποτελεί ειδικό λόγο, επιβάλλει.

*Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, με ειδίκευση σε έργα υδραυλικών υποδομών και εγγείων βελτιώσεων.