72 χρόνια μετά... Τα επίσημα πρακτικά από την πολύκροτη δίκη της Ευτυχίας Πρίντζου

on .

Ο κατάλογος των 43 μαρτύρων υπεράσπισης
Τρίτη ημέρα Συνεδριάσεως (συνέχεια)
• 22) Θανόπουλος Γεώργιος του Πέτρου: Με τον κατηγορούμενον Δούβλην γνωρίζομαι από δεκαπενταετίας, μέχρι του πολέμου είμεθα ομοϊδεάται αμφότεροι βασιλόφρονες. Κατά το διάστημα της κατοχής παρεσύρθη και ενετάχθη στο ΕΑΜ, πήγε εξορία και επανελθών εξ αυτής δεν μου επέπεσεν εις την αντίληψιν να ανεμείχθη σε κόμματα. Ούτος εστάλη εξορία από τους Γερμανούς. Ως μου είπε ο εξάδελφός του τελευταίως ούτος μετενόησε, αλλά εφοβείτο να εκδηλωθή μήπως πάθει κανένα κακό από τους ομοϊδεάτας. Είναι αληθές ότι κάποτε κρέμασε στο μαγαζί του την εικόνα του Βασιλέως και τον συνεχάρην γι’ αυτό, μετ’ ολίγας δε ημέρας είδα την εικόνα κατεβασμένην, τον ηρώτησα διατί τούτο και μου είπε ότι την έδωσε να την κορνιζάρη, αλλά φαίνεται ότι η εικόνα κατέβηκε από πίεσιν των ομοϊδεατών του και όχι για κορνίζα, πάντως πρόκειται περί αρίστου οικογενειάρχου, έχει επτά παιδιά και δυο τρία απ’ αυτά πηγαίνουν στο Γυμνάσιο, δεν μετέχουν δε τα παιδιά του σε καμμιά οργάνωσιν. Αν συνεισέφερεν εις εράνους τούτο έπραξε εν γνώσει ότι δεν συνεισφέρη δι’ αναρχικούς σκοπούς. Διά τον Μασλαντζίδην γνωρίζω (…δυσανάγνωστο…) βεβαίως υπηρέτησεν εις το ΕΑΜ, αλλά μετεννόησεν και έκαμε δήλωσιν μετανοίας την οποίαν πιστεύω ότι είναι ειλικρινής. Αν συνεισέφερεν εις εράνους ασφαλώς το έκαμε από φόβο προς το κόμμα, πάντως όμως μετά την δήλωσιν κατεφέρετο εναντίον της ανταρσίας και των μεθόδων του Κ.Κ.
23) Παππάς Γεώργιος του Δημητρίου: Διά τον κατηγορούμενον Δούβλην γνωρίζω τα εξής: Ως ανταρτόπληκτος που ήλθα εδώ έπαιρνα από τον φούρνο του ψωμί, εις γενομένας συζητήσεις ηννόησα ότι ούτος μεταννόησεν διότι ήτο στο ΕΑΜ, επίσης δε τον ήκουσα να κατακρίνη τας πράξεις των συμμοριτών που κάμουν εγκλήματα, και ότι τα παιδιά του τα προσέχει μη μπλέξουν σ’ αυτήν την οργάνωση. Τέλος ο άνθρωπος αυτός μου φάνηκε ότι μετεννόησε και τούτο το λέγω μετά πεποιθήσεως, αν έδιδε έρανο θα το έκαμε από φόβο ή διότι δεν εγνώριζε για ποιον σκοπό προορίζοντο τα χρήματα που έδιδε.
24) Μπότσης Παναγιώτης του Νικολάου: Τον Δούβλην γνωρίζω για πολύ καλόν άνθρωπο διότι ως ανταρτόπληκτος κάθομαι στο σπίτι του και με πήρε μόνος του μέσα χωρίς να του το επιβάλη κανείς και με υποστηρίζει από μεγάλη του καλωσύνη.
25) Παναγόπουλος Παναγιώτης του Αντωνίου: Ο αδελφός του κατηγορουμένου Νιάρου ήτο στον Ζέρβα και προσέφερον υπηρεσίαν μεγάλην εις τα Εθνικάς ομάδας, τον κατηγορούμενον γνωρίζω για πολύ καλό παιδί. Επί κατοχής συνελήφθη από τους Γερμανούς και διαφυγών κατέφυγε εις τον ΕΛΑΣ. Μετά την κατοχήν όταν απεκατεστάθη το νόμιμον Κράτος δεν πιστεύω ούτος να ανακατεύτηκε πουθενά, τέλος τόσον ο πατέρας του, όσον και τα δύο του αδέλφια είναι Εθνικόφρονες, αν έκαμε κάτι ασφαλώς παρασύρθη.
26) Μπεκιάρη Γλυκερία του Χρήστου: Διά την κατηγορίαν του ζεύγους Μπίττη δεν ξεύρω τίποτε. Μ’ αυτούς συγκατοικούμε επί 2½ χρόνια, καθ’ όλον αυτό το χρονικόν διάστημα δεν είδα ούτε κατάλαβα να έρχονται στο σπίτι ύποπτα πρόσωπα και να συνεννοούνται με αυτά. Δεν είδα ποτέ να’ ρθή η Πρίντζου στο σπίτι, αν ερχόταν θα την έβλεπα, αν αύτη ήλθε καθ’ όν χρόνον εγώ απουσίαζα ή νύκτα που εγώ εκοιμώμην δεν ξεύρω.
27) Αναστασόπουλος Λεωνίδας του Δημητρίου: Τον κατηγορούμενον Κόκκινον γνωρίζω από το 1946, λόγω της φύσεως της εργασίας μας πολλάκις κάναμε παρέα και δεν τον ήκουσα να λέγη τι υπέρ του Κ.Κ. Αντιθέτως κατέκρινε την ανταρσίαν και προ παντός αφ’ ής εποχής του κάψανε το σπίτι. Αν ούτος ειργάζετο κρυφίως δεν ξεύρω, αν δε είχε κανένα μεγάλο πόστο στο κόμμα ασφαλώς δεν θα το έλεγε σε ημάς τους εθνικόφρονας υπαλλήλους. Επληροφορήθην ότι επί κατοχής υπηρέτησεν εις τον ΕΛΑΣ.
28) Βλάχος Ηρακλής του Κωνσταντίνου: Τον κατηγορούμενον Καζαντζήν γνωρίζω από πολλών ετών ως έμπορον τίμιον και άριστον οικογενειάρχην, εξεπλάγην όταν επληροφορήθην την σύλληψίν του, αν ούτος έκρυψε τον Ράπτην στο σπίτι του ασφαλώς τούτο έπραξε εκ πλάνης διότι ενόμιζε ότι δεν διώκεται αλλά και διότι είναι στενός του συγγενής.
29) Ζήσης Αριστοτέλης του Δημητρίου: Κατά το διάστημα της κατοχής υπηρέτουν εις τα Εθνικάς ομάδας του Ζέρβα, όταν έγινε η υποχώρησις των ΕΟΕΑ εις Κέρκυραν κατά μήνα Δεκέμβριον 1944 και το τμήμα εις ό εγώ υπηρέτουν απεκόπη, τούτω τω λόγω δεν κατόρθωσα να φύγω η κατηγορουμένη Βλάχου με έκρυψε στο σπίτι της επί τρεις μήνας και ούτω διέφυγα την σύλληψιν υπό των Κομμουνιστών, ταύτα μέχρι του 1945, έκτοτε δεν γνωρίζω τι έκαμε και αυτό πλέον είναι ζήτημα της υπηρεσίας.
30) Μάντζος Απόστολος του Κωνσταντίνου: Διά τον κατηγορούμενον Καλαντζήν Ιωάννην γνωρίζω ότι είναι το καλύτερο παιδί του χωριού μας. Στα Γιάννενα που μένει από διετίας ασφαλώς ενεπλάκη στα δίκτυα του Κ.Κ. παραπλανηθείς. Η ανταρσία είναι ασφαλώς έγκλημα κατά της Πατρίδος.
31) Μωραΐτης Ευάγγελος του Αθανασίου: Τον κατηγορούμενον Ντέτσικαν γνωρίζω από του 1946 ως ήσυχον και εργατικόν αυτόν τ’ αδέλφια του, ασφαλώς τον ξεγέλασαν και τον παρέσυραν στα δίκτυα των οι Κομμουνισταί, παράξενο μου φάνηκε που συνελλήφθη γι’ αυτή την κατηγορία.
32) Μπίτας Χρήστος του Βασιλείου: Στο μαγαζί του κατηγορουμένου Ντέτσικα συχνάζω και τον γνωρίζω για εργατικόν και ήσυχον αυτόν και τ’ αδέλφια του, αν ανεμίχθη στο Κ.Κ. ασφαλώς παρεπλανήθη λόγω της ηλαττωμένης διανοητικής του καταστάσεως.
33) Γκαρτζονίκας Ευθύμιος του Δημητρίου: Την κατηγορουμένην Ευθαλίαν Γκέλια γνωρίζω διότι επί τριετίαν εργαζόμεθα στο ίδιο εργοστάσιο, κατά το χρονικόν τούτο διάστημα ουδέποτε μου’ καμε συζήτησιν υπέρ του Κομμουνισμού. Την οικογένειαν της κατηγορουμένης γνωρίζω είναι πολύ καλή, αυτή δεν έχει κακά αισθήματα ούτε μπορεί να είναι φανατική Κομμουνίστρια, τι έκαμε έξω απ’ το εργοστάσιο δεν ξέρω εκεί εφέρετο πολύ καλά.
34) Μπακάλης Νικόλαος του Χρήστου: Με τον κατηγορούμενο Κόκκινον Ιωάννην είμεθα συγχωριανοί και ως εκ τούτου τον γνωρίζω καλά. Όταν ήρθα εδώ ως ανταρτόπληκτος του είπα ότι έκαψαν το σπίτι και μου απήντησε «αυτά είναι τα έργα της λαοκρατίας» και κατεφέρθη κατά της ανταρσίας. Από παιδιόθεν ο κατηγορούμενος δεν είχε αριστεράς αρχάς, τώρα τι έκαμε στα Γιάννενα δεν γνωρίζω.
35) Αικατερίνη χήρα Ιωάννου Καππά: Την κατηγορουμένην Γκέλια γνωρίζω για καλή και εργατική κοπέλλα, ποτέ μου δεν την άκουσα να λέγη υπέρ των συμμοριτών και αν έκαμε τίποτε ασφαλώς παρεσύρθη από τη θεία της Βούλα Χαλάτση που πήγε στ’ ανταρτικά.