Έκπτωση 40% σε πρόστιμα που εξοφλούνται εντός 30 ημερών!

on .

KOMPIOYTERAKI LEFTA

• Ένα ελκυστικό κίνητρο για την έγκαιρη εξόφληση φόρων και προστίμων που έχουν επιβληθεί σε πολίτες δίνει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι φυσικά να μην… χρονίζει η εξόφληση οφειλών από πλευράς των φορολογούμενων πολιτών, αλλά τα χρήματα να μπαίνουν το γρηγορότερο δυνατό στα ταμεία του. Η μείωση προστίμων και πρόσθετων φόρων φτάνει έως και το 40%, σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Με άλλα λόγια, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνο το 60% του προστίμου που οφείλουν στο ελληνικό Κράτος. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως γι’ αυτό είναι να εξοφλήσουν το ποσό μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα που το πρόστιμο επιβάλλεται.
Η διαδικασία
Με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι παρέχεται στον φορολογούμενο η δυνατότητα να αποδεχθεί, με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση, η οποία υποβάλλεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισμού του φόρου, εντός της προθεσμίας για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής,
α) την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι την 17.1.2018 ή
β) την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που θα εκδοθεί κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Προϋπόθεση είναι η εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης για την παροχή μείωσης στο 60% του επιβληθέντος προστίμου.
Και εκκρεμείς υποθέσεις
Επίσης, προβλέπεται ότι η μείωση του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών στις 17.1.2018 υποθέσεων. Ειδικότερα, στον όρο «εκκρεμείς» για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, περιλαμβάνονται οι υποθέσεις:
α) που εκκρεμούσαν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης
β) για τις οποίες εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης
γ) που είχαν συζητηθεί και δεν είχε εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή είχε εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο.
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων επί των εκκρεμών υποθέσεων, απαιτείται η υποβολή αίτησης – ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδοχής.
Αν φυσικά η εξόφληση μιας οφειλής δεν διενεργηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η μείωση δεν ισχύει και παραμένει απαιτητό το σύνολο του ποσού.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ