Έως και 100 δόσεις η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών προς Δήμους

on .

XREH

• Ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων για πάσης φύσεως οφειλές των πολιτών προς Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία, Τράπεζες, Δήμους, ανακοινώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δημιουργώντας προσδοκίες στους πολίτες, τα χρέη των οποίων προς κάθε κατεύθυνση, μέρα με τη μέρα διογκώνονται!
Εκτός λοιπόν από τις ρυθμίσεις που αναμένονται αρχές Αυγούστου για τις οφειλές σε Ταμεία, αλλά και Εφορία, μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού, Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

θα δώσει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν, σε έως και 100 δόσεις.

Τα βασικά σημεία
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
- Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως:
• αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,
• αν εξοφληθούν σε δύο έως 24 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%,
• αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,
• αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%,
• αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%,
- Καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής των οφειλών στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και οι ειδικότερες κατηγορίες οφειλών που μπορεί να υπαχθούν σε αυτήν (όσες βρίσκονται σε αναστολή ή υπό δικαστική αμφισβήτηση ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, κ.λπ.).
- Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη.
- Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
- Ρυθμίζονται ειδικά θέματα εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης (εφάπαξ εξόφληση σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, παραγραφή οφειλών κ.λπ.).
- Σε περίπτωση μη τήρησης των ρητά οριζόμενων προϋποθέσεων, η ρύθμιση καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ