Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

on .

ESPA PLHKTROLOGIO

• Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στοχεύει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», η σχετική πρόσκληση του οποίου βρίσκεται ήδη στον «αέρα». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) αιτήσεις από 23 Μαρτίου έως 17 Μαΐου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των 280 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί στις τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων σε τρεις κύκλους προκήρυξης: 126 εκατ. ευρώ (Α’ κύκλος, Μάρτιος-Μάιος 2017), 84 εκατ. ευρώ (Β’ κύκλος, Απρίλιος 2018) και 70 εκατ. ευρώ (Γ’ κύκλος, Απρίλιος 2019).
Το πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις όλης της χώρας που δραστηριοποιούνται στους εξής εννέα στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: υλικά-κατασκευές, τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες, αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, υγεία και φάρμακα, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και αναδυόμενες τεχνολογίες.
Οι επενδυτικές προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:
• Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Αφορά σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μία μικρομεσαία επιχείρηση είτε ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Απευθύνεται σε συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο, τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση. Σε συμπράξεις περισσότερων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.
Σημειώνεται πως η χρονική διάρκεια υλοποίησης κάθε έργου που θα πάρει το «πράσινο φως» της ένταξης στο πρόγραμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Τι χρηματοδοτείται
Το ποσοστό της επιχορήγησης προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της επιλέξιμης δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, το ενισχυόμενο έργο κ.λπ. Ο ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης πρότασης διαμορφώνεται ως εξής (ανά παρέμβαση):
• Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
    2 200.000 ευρώ για μία επιχείρηση.
    2 350.000 ευρώ για δύο επιχειρήσεις.
    2 450.000 ευρώ για τρεις επιχειρήσεις.
    2 500.000 ευρώ για περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.
• Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς:
    2 1.000.000 ευρώ.
• Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων:
    2 2.000.000 ευρώ.

***
• Για περισσότερες πληροφορίες στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.antagonistikotita.gr

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ