Πρόσκληση για έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων

on .

BIOLOGIKOS KAT

• Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020" και στην κατηγορία «Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ».
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που θα χρηματοδοτηθούν ανέρχεται σε 12 εκ. ευρώ. Προτάσεις μπορούν να γίνονται από Δήμους και ΔΕΥΑ για επέκταση και εκσυγχρονισμό συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, για ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.), ως επίσης και για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από τις 15/3/17 έως 21/4/17, στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου στη διεύθυνση: Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο 45221 Ιωάννινα, τις ώρες 9:00 έως 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ